Общественный совет. Повестки и протоколы заседаний. » Повестка заседания Общественного совета РАЗН на 13.10.2016 г.

povestka-zasedaniya-obshhestvennogo-soveta-razn-na-13-10-2016-g